Vår miljövision

Vår miljövision

Tarketts roll i vår värld som genomgår stora förändringar

Vår värld genomgår idag stora förändringar, och det med en hastighet som vi aldrig tidigare upplevt. Jordens befolkning ökar, vi lever allt längre, städerna växer och allt fler människor får möjlighet till en högre materiell livskvalitet. År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på vår planet. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. 

Alla människor strävar efter en högre levnadsstandard och en hälsosam miljö, men redan idag lever vi över våra tillgångar. Vi tar ut mer av jordens resurser än vad som är långsiktigt hållbart och vi lämnar avfall efter oss som är till skada både för vår natur och för oss människor. Dessutom bidrar vårt sätt att producera och konsumera till klimatförändringar som på sikt kan få mycket negativa effekter för oss och vår planet. Därför måste vi agera nu för att skapa den framtida värld vi vill att våra barn och barnbarn ska leva i.

Tarkett har en viktig roll och ett ansvar i detta arbete. Vi vill skapa hälsosamma och väl fungerande miljöer att bo, arbeta och vistas i. Men vi måste göra det på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Detta kräver nya sätt att tänka där frågor om resurser, återvinning och sociala aspekter blir en integrerad del av vår verksamhet och våra produkter i lika hög grad som tekniska prestanda, design, ekonomi och inomhusmiljö.

Därför måste vi arbeta gemensamt för en cirkulär ekonomi

Tarkett tror på en cirkulär ekonomi som bygger på positiv inverkan och samarbete över olika branscher. Det innebär att vi måste bli ännu bättre på återvinning och återanvändning och fullt ut börja se ”avfall” som en resurs. Men vi behöver också utveckla affärsmodeller som driver oss att tänka ännu mer cirkulärt. Vi bygger vårt cirkulära tänkande kring Cradle to Cradles filosofi och arbetar nära organisationen vid utvecklingen av nya produkter. Vi är övertygade om att vi har en viktig roll att spela i utvecklingen av en hälsosam cirkulär ekonomi som omfattar hela försörjningskedjan och tror på samarbeta för att nå dit. 

Tarketts cirkulära designmodell

Tarketts cirkulära designmodell

Bra råvaror

Bra råvaror innebär att vi väljer material till våra produkter som är förnyelsebart, återvinningsbart, tillverkat av återvunnet material eller på annat sätt inte bidrar till att utarma jordens resurser.

God inomhusmiljö

Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Resurshushållning

Vårt mål är att optimera material- och energianvändningen i varje steg av vår tillverkning så at vi får låga utsläpp och sparar på jordens resurser. Vi strävar efter att hushålla med färskvatten, minska andelen fossil energi och minska våra utsläpp av växthusgaser.