Vad är cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi och varför är det viktigt?

Den linjära ekonomin, som dominerat i världen sedan starten på industrisamhället, bygger på modellen tillverka-använda-slänga. För att kunna skapa välstånd och tillväxt enligt en sådan modell krävs en oändlig tillgång på resurser i form av råvaror och energi. Dessutom måste vår planet ha en obegränsad förmåga att ta hand om de utsläpp som blir resultatet av vår konsumtion.

Det säger sig självt att denna modell inte fungerar längre. 

Därför börjar många söka efter nya modeller för hur vi ska kunna skapa välstånd till en växande befolkning - utan att samtidigt utarma jordens resurser och förgifta vår planet. Om vi kan ge produkter en ökad livslängd genom smartare design och bra underhåll, se till resurserna utnyttjas bättre genom att fler delar på dem och att avfall och förbrukade produkter blir till nya råvaror som går tillbaka i kretsloppet - så har vi skapat en cirkulär ekonomi. 

Tarketts arbete för en cirkulär ekonomi

Vi har arbetat med cirkulär ekonomi som en central strategi sedan 2011. Vi sätter upp långsiktiga mål som driver oss att sluta kretsloppen och på så sätt spara resurser och minimera utsläpp. Det handlar om att välja rätt råvaror, att designa våra golv på rätt sätt, att tänka cirkulärt i vår produktion och att skapa system för återvinning. Men det handlar också om att utveckla produkter med lång livslängd, om affärsmodeller som uppmuntrar kretsloppstänkande och om att bedriva vårt dagliga arbete på ett långsiktigt hållbart sätt.  Vår ambition är att en dag kunna lämna den linjära ekonomin och bli ett cirkulärt företag full ut – där allt avfall blir till råvara.