Samarbete

Samarbete

Samarbete

Som en av världens största tillverkare av golv har vi ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt. Och det saknas inte utmaningar: Hur ska vi bromsa vårt bidrag till den globala uppvärmningen? Hur ska vi driva vår produktion utan negativ påverkan på miljön och utan att utarma jordens resurser? I ett vidare perspektiv så handlar det givetvis inte bara om Tarkett utan om hela vårt samhälle, hur vi alla agerar, konsumerar och väljer och hur det påverkar vår långsiktiga överlevnad på den här planeten.

Tarkett vill göra bra och ansvarsfulla saker – men vi klarar det inte själva. Vi är övertygade om att samarbete med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer är helt nödvändigt. Därför engagerar vi oss i och uppmuntrar till samarbete med alla aktörer i hela värdekedjan att tillsammans ta oss an de globala utmaningar vi står inför. 

Transparens

Samarbete kräver öppenhet och ärlighet. Vi tror på transparens och visar detta genom att:

•    redovisa våra produkters innehåll, ursprung, emissioner och produktionsdata i form av eBVD på vår hemsida

•    årligen publicera en omfattande CSR-rapport som granskas av 3:e part

•    öppet kommunicera och gärna dela med oss av våra hållbarhetsmål vad gäller både miljö, ekonomi och sociala frågor

Branchsamverkan

Ett konkret exempel på samarbete är GBR Golvåtervinning, golvbranschens system för insamling av installationsspill från plastgolv. Golvläggare över hela Sverige tar hand om spillbitar som blir över efter golvläggning och skickar materialet till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby för sortering och behandling. Systemet drivs av branschorganisationen GBR och administreras av Tarkett, men alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv är välkomna att vara med. 2017 samlade systemet in 325 ton spill men potentialen är mångdubbelt större.

Ta hjälp av experter

Tarkett samarbetar med experter inom utbildning, demensvård och sjukvård för att bättre förstå hur färger och mönster kan användas för att öka trivsel och välbefinnande i skolor och vårdmiljöer.

Certifieringar och märkningar

Vi har en kontinuerlig och nära dialog med miljömärknings- och miljöbedömningsinstitut. Många av våra produkter finns bedömda eller är certifierade av internationella och lokala miljösystem bl a Basta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Cradle to Cradle och Svanen.

Internationellt och lokalt engagemang

Vi samarbetar med globala organisationer som främjar cirkulär ekonomi och ansvarsfullt företagande. Tarkett deltar i World Economic Forum, vi är medlemmar i Ellen Mac Arthur Foundations CE 100 och har sedan 2010 åtagit oss att följa UN Global Compacts riktlinjer för ansvarsfullt företagande.


På nationell nivå är vi engagerade i flera utvecklingsprojekt och samarbetsforum inom hållbarhetsområdet bland annat,

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts hållbarhetsarbete
Tarketts arbete med hållbarhet

Som ett av världens största golvföretag har Tarkett ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt gentemot dagens och framtidens generationer.