I Sverige finns en rad olika certifierings- och miljöbedömningssystem som utvärderar Tarketts produkter och de byggnader de finns i.

Leadership in energy and environmental design

Ett certifieringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utanför själva byggnaden. I varje land arbetar Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till sina nationella förhållanden.

Bre environmental assessment method

Utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer – från ”Passed” till ”Outstanding”. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda.

Basta

BASTA är byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Byggvarubedömningen

Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Det är ett utvecklat system för miljöbedömning med ambitionen att bli det mest heltäckande i byggbranschen. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö och hälsoegenskaper utifrån sju delområden och lämnar omdömena Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Tarketts iQ golv är de första PVC-golv som fått omdömet Rekommenderas.

Sundahus

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för byggoch fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. PVC-golv får generellt sett C i SundaHus bedömningar.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hela byggnaden som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är tre viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material som är grunden för en certifiering. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek och en byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Sweden Green Building Council är huvudman för detta system.

Svanen

Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Plastgolv kan inte Svanen-märkas. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv som är Svanen-märkt, liksom hela linoleumsortimentet.

Green building council (GBC)

En övergripande organisation som finns över hela världen idag. Alla nordiska länder har ett eget GBC. Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom byggoch fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. GBC certifierar hela byggnaden enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad beroende av vilket system kunden önskar jobba med.