Miljömärkningar och Certifieringssystem

Miljömärkningar och Certifieringssystem

Miljömärkningar

Öppenhet och transparens om byggprodukters kemiska innehåll och deras koldioxidavtryck är något som är fundamentalt för utvecklingen av ett hållbart byggande i Sverige. Redan i mitten av 90-talet skapade Tarkett den första byggvarudeklarationen (BVD) för att ge fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter och konsumenter tydlig information om vad våra produkter innehåller och göra det lättare att välja mer miljövänliga och hälsosamma produkter. 

För att kontinuerligt kommunicera och utveckla våra produkters miljöegenskaper, är det viktigt för oss att också arbeta tillsammans med externa certifierings- och miljöbedömningssystem av material och byggnader – både internationell och lokalt.

Basta

BASTA är byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Det ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri Miljö. I stort sett samtliga Tarketts projektprodukter finns registrerade i BASTA-databasen.  

BREEAM

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem där BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer – från ”Passed” till ”Outstanding”. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. Golv kan inte ”BREEAM-certifieras”, men beroende på produkternas tekniska och miljömässiga prestanda kan Tarketts produkter i många fall bidra till att en byggnad får en bättre klassning genom att ge ”credits” till byggprojektet. Kontakta din Tarkettrepresentant för mer information.

BVB

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Det är ett utvecklat system för miljöbedömning med ambitionen att bli det mest heltäckande i byggbranschen. Genom systemet görs en helhetsbedömning av byggprodukters miljö och hälsoegenskaper och ger omdömena Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. 

På länken nedan kan du se hur Byggvarubedömningen bedömt Tarketts produkter (Inloggning krävs).

C2C – Cradle to Cradle®

Tarkett samarbetar sedan 2011 med Cradle to Cradle®, och miljöinstitutet EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) som arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produkters påverkan på människa och miljö. Utvärderingen görs utifrån fem kriterier: bra material, återvinning, förnyelsebar energi, vattenhantering och socialt ansvar. Det finns fyra nivåer inom denna märkning: brons, silver, guld och platinum. Flera av våra produkter är certifierade enligt Cradle to Cradle®. Tarkett var en av de första golvtillverkarna som fick C2C Gold-certifiering för bl a plastgolv och linoleum.

På  länken nedan kan du se vilka Tarkett produkter som är certifierade enligt enligt Cradle to Cradle®.
 

EPD

För att kunna bedöma en produkts övergripande miljöpåverkan på vår planet under hela dess livscykel kan en tillverkare upprätta en EPD (Environmental Product Declaration). Detta dokument är ett standardiserat sätt (ISO 14025) för att kvantifiera miljöeffekterna av en produkt eller ett system. Beskrivningen innehåller information om råmaterialuttag, energianvändning och effektivitet, materialinnehåll och kemiska ämnen, utsläpp till luft, mark och vatten samt avfallshantering. Tarkett har generiska EPD:er (som bygger på gemensamma branschdata) för ett stort antal våra produkter. Under 2018 arbetar vi med att komplettera dessa med produktspecifika deklarationer.

FN:s Global Compact

Tarketts arbete och engagemang för att ställa om till en hållbar produktion är beroende av olika intressenternas engagemang och samarbete över hela värdekedjan. Därför väljer vi noggrant vilka leverantörer vi samarbetar med och strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med företag som delar våra värderingar. Vi ställer också krav på att våra huvudleverantörer och underleverantörer respekterar de tio principerna i FN:s Global Compact (UNGC) som innefattar frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor och kampen mot korruption.

FSC® och PEFC™

Vi hjälper våra leverantörer att utveckla ansvarsfulla inköpsprogram av råvaror och i synnerhet för trä. Därför har vi etablerat partnerskap med leverantörer av certifierat trä - med FSC® (Forest Stewardship Council®) eller PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification). Detta garanterar både hållbar förvaltning av skogar och respekt för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med "Control Chain" -principer, certifierade av en oberoende tredje part. Tarkett har så kallad Multisite Chain of Custody certifikat för både PEFC™ och FSC®. Över 60% av våra träinköp för trägolvstillverkning är certifierade FSC® (FSC®C008972) eller PEFC™ (PEFC™ / 05-35-125).

ISO-certifieringar

I dag är 30 av våra 34 fabriker miljöcertifierade enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001. Alla Tarketts fabriker i Europa är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS (säkerhet) 18001. Vi arbetar även för att optimera våra industriella processer. År 2017 certifierades alla Tarketts anläggningar i Europa med fler än 250 anställda enligt ISO 50001 (resurseffektivitet).

LEED

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett amerikanskt certifieringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. Golv kan inte ”LEED-certifieras”, men beroende på produkternas tekniska och miljömässiga prestanda kan Tarketts produkter i många fall bidra till att en byggnad får en bättre klassning genom att ge ”points” till byggprojektet. Kontakta din Tarkettrepresentant för mer information.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hela byggnaden som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Certifieringen baseras på i huvudsak tre faktorer - energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek och en byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Golvprodukter kan inte certifieras, men beroende på produkternas tekniska och miljömässiga prestanda kan Tarketts produkter i många fall bidra till att en byggnad får ett bättre betyg. Kontakta din Tarkettrepresentant för mer information.

Svanen

Svanen är ett nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en omfattande helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Tarketts hela linoleumsortiment är Svanen-märkt. Svanen har även utvecklat kriterier för märkning av bostäder och skolor. Mer än 100 av Tarketts produkter uppfyller kraven för golv i Svanenmärkta hus. 

På www.nordic-ecolabel.org kan du se vilka Tarkettprodukter som uppfyller kraven i Svanenmärkta hus (inloggning krävs).  

Sunda Hus

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Sunda Hus gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån flera delområden och lämnar omdömena A, B, C+, C- eller D. 

På sundahus.se kan du se hur Sunda Hus bedömt Tarketts produkter (inloggning krävs).

WCM

Tarkett arbetar sedan 2009 enligt programmet World Class Manufacturing (WCM) för att identifiera och sprida kunskap om de bästa idéerna och lösningarna inom produktion och tillverkning. Vi strävar efter att hela tiden förbättra säkerhet, arbetsmiljö, kundservice, kvalitet och vår konkurrenskraft.

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts hållbarhetsarbete
Tarketts arbete med hållbarhet

Som ett av världens största golvföretag har Tarkett ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt gentemot dagens och framtidens generationer.

Hälsosamma golv
Hälsosamma golv

Samtliga golv från Tarkett är fria från ftalater och biocider. Tarkett är en föregångare inom branschen när det gäller produkter med låga emissioner, läs mer om vårt hållbarhetsarbete.