Design för livet

Design för livet

Design för livet

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus. Tarkett hjälper till att skapa hälsosammare, säkrare och trivsammare miljöer när vi utvecklar våra produkter, genom att ständigt ha hälsa och välbefinnande i fokus.  Vi strävar efter att välja råvaror som inte har någon negativ påverkan på människa och miljö. Genom att använda principerna från Cradle to Cradle™ när vi tar fram nya produkter så sparar vi dessutom på resurser och minskar klimatpåverkan.

Människan i fokus

Vi lever i en urbaniserad värld där fler människor flyttar till storstäder och vi tillbringa allt större del av vår tid inomhus. Därför får de byggmaterial vi omger oss med en allt större betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Tarkett strävar efter att utveckla produkter och lösningar som ger ökat välmående och bidrar till en god livskvalitet inomhus.

Låga VOC-emissioner: Våra produkter har låga emissioner av lättflyktiga organiska ämnen, s k VOC. De flesta av våra produkter har emissioner som är lägre än 100 ug/m3 och många har emissioner under kvantifierbar nivå.

Inga ftalater eller biocider: Tarkett började redan 2009 att ersätta ftalater som mjukgörare i plastgolv. Idag är alla våra plastgolv i Europa helt ftalatfria. Vi tillsätter inte heller antibakteriella ämnen s k biocider till våra produkter.

3:e parts bedömning: Vi tar hjälp av ett externt forskningsinstitut för att gå igenom och bedöma våra råvaror enligt Cradle to Cradles™ principer. Idag är 96 % av våra råvaror granskade och vår målsättning är att från 2020 ska samtliga våra råvaror kontinuerligt bedömas av tredje part. 

Installation och underhåll: Hållbarhet handlar inte bara om produkten i sig utan även att golvet är enkelt att installera och demontera samt att skötsel och underhåll kan ske med metoder som är skonsamma mot miljö och människa. Tarkett arbetar med att utveckla produkter som kan lösläggas och produkter som kan underhållas resurseffektivt utan starka kemikalier. 

Naturen i fokus

Frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en giftfri miljö är centralt för vår egen och kommande generationers överlevnad.  Vi måste använda jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt genom att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi, minimera vår klimatpåverkan och återanvända material för att bevara värdefulla naturresurser. 

71% av våra råvaror är idag antingen förnyelsebara, återvunna eller finns i riklig mängd i naturen (t ex salt och kalk). Vår målsättning 2020 är att ha ökat den andelen till 75 %.

Idag är 67 % av våra fabriker utrustade med system för att recirkulera processvatten. Vår målsättning 2020 är att nå 100 %.

Till 2020..

.. Kommer vi att ha minskat våra utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalent/m2) i vår produktion med 20 % jämfört med 2010. Detta gör vi genom energieffektivisering och genom att steg för steg gå över till förnyelsebar el och annan energi i vår produktion. Dessutom producerar vi egen el via solpaneler på våra anläggningar i Nederländerna, Belgien och Italien.